بایوپترون – درمان آسیب‌ ورزش‌های زمستانی

نور فراپرتوی بایوپترون یکی از بهترین روش های درمانی برای بازه گسترده ای از آسیب‌های ورزشی ( به خصوص التهابات ناشی از ورزش‌های زمستانی ) است.

فهرست