بایوپترون – درمان آسیب گلف البو و تنیس البو

دستگاه بایوپترون بهترین درمان خانگی برای درد کمر و آرنج ناشی آسیب های تنیس البو و گلف البو می باشد

گلف البو و تنیس البو شکل‌های مختلفی از تاندونیت آرنج هستند. تفاوت بین این دو در این است که تنیس البو ناشی از آسیب‌دیدگی تاندون در قسمت بیرونی آرنج است و گلف البو بر اثر تاندون‌های داخلی به وجودمی‌آید. همچنین شیوع گلف البو یا همان آرنج گلف‌باز کمتر از تنیس البو است.

فهرست